Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

เครื่องจักรขึ้นรูปเมทัลชีท TMS Roll Forming Technology เทคโนโลยีขึ้นรูปเมทัลชีท หรือ เหล็กแผ่น คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์การขึ้นรูปเหล็กแผ่นเมทัลชีทกว่า 25 ปี กับผลงานผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทที่ส่งออกไปแล้วทั่วโลก คุณภาพการผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทคุณภาพสูง ISO 9001 รองรับการสั่งผลิตเร่งด่วนด้วยระบบ Just in Time (JIT) มีการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และ ลด Defect อย่างต่อเนื่อง

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

เครื่องจักรขึ้นรูปเมทัลชีท TMS Roll Forming Technology เทคโนโลยีขึ้นรูปเมทัลชีท หรือ เหล็กแผ่น คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์การขึ้นรูปเหล็กแผ่นเมทัลชีทกว่า 25 ปี กับผลงานผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทที่ส่งออกไปแล้วทั่วโลก คุณภาพการผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทคุณภาพสูง ISO 9001 รองรับการสั่งผลิตเร่งด่วนด้วยระบบ Just in Time (JIT) มีการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และ ลด Defect อย่างต่อเนื่อง

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

เครื่องจักรขึ้นรูปเมทัลชีท TMS Roll Forming Technology เทคโนโลยีขึ้นรูปเมทัลชีท หรือ เหล็กแผ่น คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์การขึ้นรูปเหล็กแผ่นเมทัลชีทกว่า 25 ปี กับผลงานผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทที่ส่งออกไปแล้วทั่วโลก คุณภาพการผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทคุณภาพสูง ISO 9001 รองรับการสั่งผลิตเร่งด่วนด้วยระบบ Just in Time (JIT) มีการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และ ลด Defect อย่างต่อเนื่อง

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

เครื่องจักรขึ้นรูปเมทัลชีท TMS Roll Forming Technology เทคโนโลยีขึ้นรูปเมทัลชีท หรือ เหล็กแผ่น คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์การขึ้นรูปเหล็กแผ่นเมทัลชีทกว่า 25 ปี กับผลงานผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทที่ส่งออกไปแล้วทั่วโลก คุณภาพการผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทคุณภาพสูง ISO 9001 รองรับการสั่งผลิตเร่งด่วนด้วยระบบ Just in Time (JIT) มีการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และ ลด Defect อย่างต่อเนื่อง

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

Sirinicha โรงงานผลิตเมทัลชีทสิรินิชา

เครื่องจักรขึ้นรูปเมทัลชีท TMS Roll Forming Technology เทคโนโลยีขึ้นรูปเมทัลชีท หรือ เหล็กแผ่น คุณภาพสูง ด้วยประสบการณ์การขึ้นรูปเหล็กแผ่นเมทัลชีทกว่า 25 ปี กับผลงานผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทที่ส่งออกไปแล้วทั่วโลก คุณภาพการผลิตชิ้นส่วนเมทัลชีทคุณภาพสูง ISO 9001 รองรับการสั่งผลิตเร่งด่วนด้วยระบบ Just in Time (JIT) มีการพัฒนาเพื่อสิ่งแวดล้อม และ ลด Defect อย่างต่อเนื่อง

info.sirinicha.com

+662 583 5921

Chaeng Wattana Rd, Amphoe Pak Kret, Chang Wat Nonthaburi 11120, Thailand

©2016 BY SIRINICHA. PROUDLY CREATED WITH WIX.COM